ទទួលបានការបង្រៀនច្នៃប្រឌិតជាច្រើននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង។

Sign up our newletters
get weekly updates

SAMURAI BLOG

Samurai Paint Movistar Blue,ពណ៌ខៀវម៉ូវីស្តាY688*

ជំហានទី១: ធ្វើការដុសខាត់ផ្ទៃទាំងអស់នៃខោអាវម៉ូតូជាមួយក្រដាស់ខាត់លេខ 400 ឬ 800 ដើម្បីធ្វើអោយអស់ថ្នាំវែកណីចាស់ នឹងផ្ទៃរលោងរាបស្មើរសាច់។ ជំហានទី២: ធ្វើការបាញ់ថ្នាំទ្រនាប់ពណ៌ប្រផេះរបស់Samurai Piant ដែលមានលេខកូត UCH210* ឬ 2K04 ដើម្បីអោយសាច់ថ្នាំខាំភ្ជាប់ជាមួយផ្ទៃនឹងការពារការលេចឡើងនូវជាតិច្រេះពណ៌លឿង។ ជំហានទី៣: បាញ់ថ្នាំពណ៌ប្រាក់មេតាលេកដើម្បីធ្វើអោយមានផ្លេក នឹងជាស្រទាប់ពណ៌នៃកូតថ្នាំ ជំហានទី៤: ធ្វើការបិទឡាញ ឬ ស្ទិកគ័រដើម្បីបង្កើតម៉ូតដែលយើងចង់បាន។ ជំហានទី៥: ធ្វើការបាញ់ថ្នាំពណ៌ខៀវម៉ូវីស្តារលេខកូត Y688*

Read More »

Tutorial Hydrographics

Share on facebook Share on whatsapp Share on email Share on print ជំហានក្នុងការធ្វើការចាក់ថ្នាំលាយបញ្ចូលគ្នា ត្រូវច្បាស់ថា ត្រូវធ្វើការដុសខាត់ នឹងសំអាត ផ្ទៃដោយប្រើប្រាស់ក្រដាស់ខាត់ 400-800 មុនចាប់ផ្តើមបាញ់ថ្នាំ។ បន្ទាប់មកបាញ់ថ្នាំទ្រនាប់ 2K04 ដើម្បីគ្របដណ្តប់លើរន្ធតូចៗនៅលើផ្ទៃនៃវត្ថុ។ បន្ទាប់មកទុកអោយវាស្ងួតពី បីនាទីនឹងធ្វើការដុសខាត់ម្តងទៀតដោយប្រើក្រដាស់ខាត់ដែលរលោងជាងមុនគឺ1000-1500 បន្ទាប់មកទៀតប្រើប្រាស់ថ្នាំបាញ់សាម៉ូរៃពណ៌ខ្មៅ

Read More »

បៃតងខេនឌី នឹង លឿងខេនឌីបាញ់លើម៉ូតូ

បៃតងខេនឌី នឹង លឿងខេនឌីបាញ់លើម៉ូតូ ស្អាតអស់ទាស់ Share on facebook Share on whatsapp Share on email Share on print ជំហានក្នុងការបាញ់ថ្នាំខៀវខេនឌី នឹងលឿងខេនឌី ទៅលើខោអាវម៉ូតូ ត្រូវច្បាស់ថា ត្រូវធ្វើការដុសខាត់ នឹងសំអាត ផ្ទៃដោយប្រើប្រាស់ក្រដាស់ខាត់ 400-800 មុនចាប់ផ្តើមបាញ់ថ្នាំ។

Read More »

Tutorial Captain Marvel

Share on facebook Share on whatsapp Share on email Share on print ជំហានក្នុងការធ្វើCaptain Marvel ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំបាញ់សាម៉ូរៃផេន ត្រូវច្បាស់ថា ត្រូវធ្វើការដុសខាត់ នឹងសំអាត ផ្ទៃដោយប្រើប្រាស់ក្រដាស់ខាត់ 400-800 មុនចាប់ផ្តើមបាញ់ថ្នាំ។ បន្ទាប់មកបាញ់ថ្នាំទ្រនាប់ 2K04 ដើម្បីគ្របដណ្តប់លើរន្ធតូចៗនៅលើផ្ទៃនៃវត្ថុ។ បន្ទាប់មកទុកអោយវាស្ងួតពី

Read More »