ពណ៌ដែលអាចរកបាន

ពណ៌មេតាលិក

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

លក្ខណៈពិសេស

ការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃពន្លឺទៅលើទ្រនាប់វានឹងផ្តល់នៅភាពចាំងឬរលោងលេចឡើង។ វាអាចបណ្តាលមកពីម៉ូតូរបស់អ្នកដេញពន្លឺចាំងនៅពេលផ្លាត ពន្លឺមកចំហើយវាមើលទៅស្អាតនៅពេលយប់។

រយះពេលនៃការស្ងួតៈ ៣០ ទៅ ៤០ នាទី

ស្រទាប់ពណ៌ខាងក្នុងៈ បន្ទាប់ពី ១០ នាទីហើយបាញ់ថ្នាំរលោង។

នូវតែមិនអាចឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរកមែនឬទេ?