ពណ៌ដែលអាចរកបាន

ពណ៌ស្តង់ដា

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

លក្ខខណៈពិសេស

ពណ៌ដែលមានសភាពដិតដែលអ្នកមិនអាចខកខានក្នុងការប្រើប្រាស់បាន។ វាមាន២៧ពណ៌ដ៏អស្ចារ្យដែលសាកសមទៅនឹងការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ដូចច្នេះហើយវាធ្វើអោយយើងកាន់តែមានភាពងាយស្រួល។ ថ្នាំពណ៌អាចធន់នឹងប្រេងសាំងនឹងប្រឆាំងនឹងការកកិត។ ប្រើប្រាស់ពណ៌ស ឬប្រាក់សម្រាប់ប្រើជាទ្រនាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើរ។

ស្ងួតក្នុងរយៈពេលៈ ៣០ទៅ៤៥នាទី

ពណ៌ខាងក្នុងៈ បន្ទាប់ពី ១០ នាទីអាចបាញ់ថ្នាំរលោងជាស្រទាប់លើគេបង្អស់។

នូវតែមិនអាចឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរកមែនដែរឬទេ?