ពណ៌ដែលអាចរកបាន

ពណ៌ហ្លែត

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

លក្ខខណៈពិសេស

វាមាន 8 ពណ៌ ដែលបញ្ចប់ដោយពណ៌មេតេ វាគឺស្រអាប់ នឹងមិនសូវចាំង មិនដូចដែលយើងបានឃើញការបាញ់ដែលបញ្ចប់ដោយពណ៌មេតាលិកមានភាពរលោងនោះទេ។

អាយុកាលៈ​ ៤ម៉ោង

អាចប៉ះបានៈ ៣៥នាទី

ស្ងួតទាំងស្រុងៈ ៧ថ្ងៃ

ស្រទាប់កូតថ្នាំខាងក្នុងៈ ១០ទៅ១៥នាទី

នូវតែមិនអាចឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរកមែនឬទេ?