ពណ៌តាមសេរីម៉ូតូ

យ៉ាមាហា

ពណ៌ដែលអាចរកបាន

យ៉ាមាហា

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

មានភាពរលោងខ្ពស់បញ្ចប់ទៅដោយភាពរលោងដូចកញ្ចក់

រយះពេលស្ងួតៈ ៣០ ទៅ ៤៥ នាទី

ស្រទាប់ពណ៌ខាងក្នុងៈ បន្ទាប់ពី ១០ នាទីអាចបាញ់ថ្នាំរលោងបាន

លក្ខខណ្ឌៈពិសេស:

 • មិនមានការជ្រាបសារធាតុលឿងៗនៃច្រេះ
 • ធន់នឹងការកកិតឆ្កូត
 • ធន់នឹងការរបកសាច់ថ្នាំ

ពណ៌ដែលអាចរកបាន

ហុងដា

ពណ៌ដែលអាចរកបាន

ហុងដា

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

មានភាពរលោងខ្ពស់បញ្ចប់ទៅដោយភាពរលោងដូចកញ្ចក់

រយះពេលស្ងួតៈ ៣០ ទៅ ៤៥ នាទី

ស្រទាប់ពណ៌ខាងក្នុងៈ បន្ទាប់ពី ១០ នាទីអាចបាញ់ថ្នាំរលោងបាន

លក្ខខណ្ឌៈពិសេស

 • មិនមានការជ្រាបសារធាតុលឿងៗនៃច្រេះ
 • ធន់នឹងការកកិតឆ្កូត
 • ធន់នឹងការរបកសាច់ថ្នាំ

ពណ៌ដែលអាចរកបាន

ស៊ូហ្ស៊ូគី

ពណ៌ដែលអាចរកបាន

ស៊ូហ្ស៊ូគី

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

មានភាពរលោងខ្ពស់បញ្ចប់ទៅដោយភាពរលោងដូចកញ្ចក់

រយះពេលស្ងួតៈ ៣០ ទៅ ៤៥ នាទី

ស្រទាប់ពណ៌ខាងក្នុងៈ បន្ទាប់ពី ១០ នាទីអាចបាញ់ថ្នាំរលោងបាន

លក្ខខណ្ឌៈពិសេស

 • មិនមានការជ្រាបសារធាតុលឿងៗនៃច្រេះ
 • ធន់នឹងការកកិតឆ្កូត
 • ធន់នឹងការរបកសាច់ថ្នាំ

ពណ៌ដែលអាចរកបាន

កាវាសាគី

ពណ៌ដែលអាចរកបាន

កាវាសាគី

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

មានភាពរលោងខ្ពស់បញ្ចប់ទៅដោយភាពរលោងដូចកញ្ចក់

រយះពេលស្ងួតៈ ៣០ ទៅ ៤៥ នាទី

ស្រទាប់ពណ៌ខាងក្នុងៈ បន្ទាប់ពី១០នាទីអាចបាញ់ថ្នាំរលោងបាន

លក្ខខណ្ឌៈពិសេស

 • មិនមានការជ្រាបសារធាតុលឿងៗនៃច្រេះ
 • ធន់នឹងការកកិតឆ្កូត
 • ធន់នឹងការរបកសាច់ថ្នាំ

ពណ៌ដែលអាចរកបាន

ម៉ូឌែនណាស់

ពណ៌ដែលអាចរកបាន

ម៉ូឌែនណាស់

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

មានភាពរលោងខ្ពស់បញ្ចប់ទៅដោយភាពរលោងដូចកញ្ចក់

រយះពេលស្ងួតៈ ៣០ ទៅ ៤៥ នាទី

ស្រទាប់ពណ៌ខាងក្នុងៈ បន្ទាប់ពី ១០ នាទីអាចបាញ់ថ្នាំរលោងបាន

លក្ខខណ្ឌៈពិសេស

 • មិនមានការជ្រាបសារធាតុលឿងៗនៃច្រេះ
 • ធន់នឹងការកកិតឆ្កូត
 • ធន់នឹងការរបកសាច់ថ្នាំ

ពណ៌ដែលអាចរកបាន