ផលិតផលរបស់យើង

can-03

ក្រុមផលិតផល 2K

អនុវត្តិទ្រឹស្តីពីរទៅជាមួយនៃការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងសារធាតុរឹងនឹងជ័រនៅក្នុងកប៉ុងថ្នាំបាញ់ ដែរមានក្បាលពីរ។

kurobushi can-13

ពណ៌ស្តង់ដា

វាមាន២៧ពណ៌ដ៏ល្អសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់នឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ដូចច្នេះវាស្ទាត់ជំនាញនឹងងាយស្រួល។

kurobushi can-13

ពណ៌ខេនឌី

វាមានបួនពណ៌នៃពណ៌ខេនឌី។

samurai high temp

ការការពារកំដៅ

ថ្នាំរហ័សឆាប់ស្ងួតដែលអាចធន់នឹងសីតុណ្ហភាពចាប់ពី600°C

kurobushi can-13

ពណ៌គ្រើម

វាបញ្ចប់ទៅដោយពណ៌មេតេដែលមានប្រាំបីពណ៌

 

kurobushi can-13

ពណ៌ប្លូរីសិន

    វាមានប្រាំមួយពណ៌ដែលទាក់ទាញ។អាចប្រើពណ៌ស #2 ជាពណ៌ទ្រនាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដ៏ល្អបំផុត។

kurobushi can-13

ពណ៌មេតាលិក

ពន្លឺផ្លាតចាំងទៅលើផ្ទៃវានឹងផ្តល់ពន្លឺភ្លឺចាំងឬរលោងលេចឡើង។

can-11

ថ្នាំកាមីឡូនស្រ៊ីឌី 3D

ថ្នាស្រ៊ីឌី3Dតំបូងនៅក្នុងទំរង់ជាស្ព្រាយបាញ់ក្នុងកំប៉ុង។ វាមាន៧ពណ៌ខុសគ្នា។

kurobushi can-13

ពណ៌តាមសេរីម៉ូតូ

ពណ៌ប្រែក្លាយជាប្រាំប្រភេទខុសគ្នានៃម៉ូតូជាមួយម៉ាក់ដូចជាៈ Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki and Modenas។

kurobushi can-13

ប្រព័ន្ធថ្នាំ 2 COAT

សាម៉ូរៃ 2 COAT គឺប្រព័ន្ធកូតថ្មីសម្រាប់កូតថ្នាំម៉ូតូដ៏ទំនើបនៅក្នុងទីផ្សារ។