គោលការណ៍ឯកជន

វេបសាយ SAMURAI ត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្រោមច្បាប់របស់អាមេរិកនិងគ្មានការរំលោភលើច្បាប់ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយម្ចាស់គេហទំព័រនិងនិយោជិក (“SAMURAI”) ឬសមាជិកអ្នកប្រើគេហទំព័រ ឬ អ្នកទស្សនា (“អ្នកប្រើ”) ។វេបសាយនេះ (ត្រូវបានសំដៅដល់តំបន់បណ្ដាញ) ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការដោយ SAMURAI ។គោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះត្រូវបានកំណត់ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មាន របស់អ្នកប្រើនិងជួយពួកគេឱ្យយល់ពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅពេលដែលមកទស្សនាគេហទំព័រនេះ។ ដោយប្រើប្រាស់វែបសាយនេះអ្នកប្រើយល់ស្របនឹងគោលការណ៍របស់វែបសាយ។

ការប្រមូលព័ត៌មាននិងការការពារ

SAMURAIចាត់ទុកការព្រួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាអាទិភាពបំផុតរបស់ខ្លួន។រាល់ពត៌មានទាំងអស់ដែលមាននៅលើវែបសាយរបស់សាម៉ូរៃគឺជាផ្កល់ការសម្ងាត់ លុះត្រាតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត។ ជំហានចាំបាច់និងការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ តាមរយៈការរកមើលឬការមកទស្សនានៅក្នុងវែបសាយរបស់ពួកយើង។ ខណៈពេលដែលគេហទំព័រនេះមិនសួររកពត៌មានលំអិតរបស់អ្នកប្រើនោះទេវាមិនបង្ហាញព័ត៌មានពីនរណាម្នាក់ទៅភាគីដ៏ទៃទៀតនោះទេ។ ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយ SAMURAI សម្រាប់គោលបំណងផ្សព្វផ្សាយ និង ផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ។ SAMURAI អាចផ្ញើព័ត៌មានថ្នីៗ ទាក់ទងនឹងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនតាមរយៈអ៊ីម៉ែល។

ព័ត៌មានលម្អិតដែលគេហទំព័រនេះអាចប្រមូលបានអាស្រ័យលើសកម្មភាពដែលអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងប្រើ។អ្នកប្រើអាចត្រូវបានស្នើសុំ ផ្តល់ឱ្យ វែបសាយ ជាមួយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា:

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ឧ. នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល ទីតាំង និងលេខទូរស័ព្ទ)

ព័ត៌មានអំពីយានយន្ត (ឧទាហរណ៍ម៉ាកសេរីយានយន្តរបស់អ្នកប្រើ)

ព័ត៌មាននេះត្រូវបានទាមទារដើម្បីឱ្យ SAMURAI ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបទពិសោធន៏របស់អ្នកប្រើក្នុងការរុករកនិងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ខ្លួន។ SAMURAI អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ដោយប្រើព័ត៌មាននេះ។ ដោយមានពត៌មានលំអិតរបស់អ្នកប្រើ វែបសាយអាចចូលរួមបានល្អប្រសើរជាងមុនដោយនាំពួកគេទៅកាន់មាតិការបស់ខ្លឹមសារដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកប្រើចាប់អារម្មណ៍។ SAMURAI អាចណែនាំផលិតផលឬមាតិការបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្អែកលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេនិងឆ្លើយតបទៅ នឹងសំណួរ ឬ យោបល់របស់ពួកគេ។ SAMURAI នឹងធ្វើការវិភាគដើម្បីសិក្សាថាតើអ្នកកំពុងប្រើគេហទំព័រនេះហើយតើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វី។

គេហទំព័រនេះនឹងមិនទទួលបាន ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើយ លើកលែងតែ អ្នកប្រើផ្តល់ឱ្យវាដោយស្ម័គ្រចិត្ត។អ្នកប្រើមានសិទ្ធិចូលរួមដំណើរការព័ត៌មានរបស់ពួកគេដោយចងក្រងនិងរក្សាទុកដោយ SAMURAI SAMURAI នឹងអាចផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេតាមការស្នើសុំដែលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល។លើសពីនេះទិន្នន័យអ្នកប្រើនឹងត្រូវបានលុបតាមការស្នើសុំហើយនឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ SAMURAI ទៀតទេ។

អ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់អោយវែបសាយ សាម៉ូរៃជាមួយនឹងទឹន្ន័យរបស់ពួកគេនៅពេលពួកគេទំនាក់ទំនងមកកាន់សាម៉ូរៃតាមរយះវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនដូចជា (អ៊ីមែល ទូរស័ព្ទ ឬម៉ែល) ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្នីៗ ទាញយក កាតាឡុក និងមាតិកា ឆ្លើតតបទៅនឹងការស្ទៀបស្ទង់មតិ ស្នើរសុំនឹងផ្តល់ព័ត៌មានត្រលប់ សួរសំណួរឬ សាក់សួរទិញផលិតផលរបស់ SAMURAI ហើយស្នើសុំសម្រង់ការធានារឺសេវាណាមួយផ្សេងទៀត។ SAMURAI នឹងអាចប្រើព័ត៌មាននេះនៅពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអ្នកប្រើប្រាស់។

ប្រើប្រាស់ Cookies

ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំពេញនិងតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ Cookies ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រនេះ។ Cookies តាមនិយមន័យគឺជាបំណែកនៃអត្ថបទដែលវែបសាយតផ្ទុកទិន្នន័យរបស់ អ្នកប្រើ។ខូឃីមានព័ត៌មានដែលប្រមូលដោយវែបសាយពីអ្នកប្រើដើម្បីប្រើសម្រាប់អ្នកប្រើដូចគ្នានៅពេលដែលពួកគេចូលមើលគេហទំព័រ។ការប្រើនៅទីនេះមានន័យថាអ្នកប្រើដែលបានចាកចេញនៅពេលដែលគេបានមកទស្សនាគេហទំព័រនេះត្រូវបានចងចាំដោយសាវា។ពេលអ្នកប្រើបន្តបន្ទាប់ទៀតព័ត៌មាននឹងត្រូវបានរំលឹកឡើងវិញតាមចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ។ នេះមានប្រយោជន៍ជាចម្បងដើម្បីដឹកនាំអ្នកប្រើដោយផ្ទាល់ទៅកន្លែងដែលពួកគេចាកចេញពីគេហទំព័រ ឬ មាតិកាថ្មីដែលពួកគេអាចរកឃើញគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយផ្អែកលើអ្វីដែលពួកគេមានពីមុន។

ការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់ភាគីទីបី

ទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើ និង ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈបុគ្គល (ដូចជាអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល) អាចត្រូវបានបង្ហាញដល់ភាគីផ្សេងទៀតសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារឬផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែក្រៅពីនោះព័ត៌មានរបស់ពួកគេគឺជាបញ្ហាសម្ងាត់ដល់SAMURAI និងគេហទំព័រ ។

ជ្រើសចូលនិងមិនចូលរួម

ដោយសង្ឃឹមថានឹងជួយអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យទទួលបានការអាប់ដេតកាន់តែច្រើនជាមួយខ្លឹមសាររបស់ តំបន់បណ្តាញនេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវជំរើសក្នុងការជ្រើសរើសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ / ប្រចាំខែពី SAMURAI ។តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះអ្នកប្រើនឹងទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងទម្រង់ជាអ៊ីម៉ែលជាការរំលឹកសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយរបស់ SAMURAI លើអត្ថបទនិងផលិតផលរបស់ខ្លួន។

SAMURI ចាត់ទុកថាការធ្វើបទពិសោធន៍របស់វានៅលើគេហទំព័រនេះដូច្នេះអ្នកប្រើមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងការប្រើជាប្រចាំ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃអ៊ីម៉ែលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានទាំងអស់នោះអ្នកប្រើនឹងរកឃើញតំណភ្ជាប់ / ប៊ូតុងដើម្បីបញ្ឈប់ការចុះឈ្មោះដែលពួកគេអាចប្រើនៅគ្រប់ពេលវេលា។

កុំតាមដាន: ប្រសិនបើអ្នកប្រើចង់ដកខ្លួនចេញពីការតាមដានពួកគេអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសកុំតាមដាន។ SAMURAI នឹងមិនអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយនាពេលអនាគតដែលមានន័យថាពួកគេនឹងមិនឃើញឬទទួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយឬអនុសាសន៍ផលិតផល / សេវាកម្មជាក់លាក់សម្រាប់ពួកគេទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬការព្រួយបារម្ភអំពីគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់គេហទំព័រនេះសូមចូលទៅក្រុមរបស់យើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមដោយសរសេរមកកាន់យើងតាមរយៈ support@samurai2kpaint.com ។